Thực hiện kế hoạch số 974/PGDĐT của PGDĐT Ba Vì về việc sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đến trường, sáng ngày 19 tháng 09 năm 2021 CB, GV, NV nhà trường đến tại khu mình làm việc để thực hiện tổng vệ sinh toàn trường. Tham gia có sự phối kếp hợp của PHHS các lớp, đoàn thanh niên ...