Sau tuần đầu tiên thực hiện học 1 buổi/ngày (từ 06/04/2022 đến 08/04/2022), bắt đầu từ ngày 12/04/2022 nhà trường bắt đầu thực hiện học 2 buổi/ngày, 10 buổi/tuần, và sẵn sàng chuẩn bị mọi điều ...